Vedtægter - https://www.sprh.dk/

Gå til indhold
Love for sammenslutningen af professorer ved Rigshospitalet

§ 1
Formålet med Sammenslutningen er at varetage akademiske og ansættelsesmæssige interesser for lægevidenskabelige professorer ved Rigshospitalet. Sammenslutningen tilsigter desuden at befordre medlemmernes faglige og kollegiale kontakt med henblik på
 • at fremme de kliniske fags udvikling (professorernes særlige ansvar), bl.a. ved initiering og prioritering af ny forskning samt ved styrkelse af de forskningsbærende strukturer i Rigshospitalet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (SUND),
 • at fremme de enkelte medlemmers kendskab til udviklingen i andre sundhedsfaglige områder,
 • at styrke videnskab og undervisning på SUND,
 • at fremme kontakten mellem Rigshospitalet og universiteter i RegionH,
 • at fremme kontakten med professorer ved landets andre universitetshospitaler, specielt med SUND-ansatte professorer ved øvrige hospitaler i RegionH,
 • at sikre rimelige forhold for forskningen ved Rigshospitalet.
§2
Ret til medlemskab af Sammenslutningen har enhver, der arbejder som professor på Rigshospitalet.
Optagelse sker enten på opfordring fra bestyrelsen eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
§3
Sammenslutningens bestyrelse består af 7 medlemmer, herunder 1 formand, 1 næstformand, 1 sekretær og 1 kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Valg til bestyrelsen gælder for 3 år. Genvalg kan finde sted. Ved første bestyrelsesvalg vælges dog 2 medlemmer for 3 år, 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år.
§4
Generalforsamlingen er Sammenslutningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned og indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel samtidig med dagsordenens bekendtgørelse. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Aflæggelse af revideret regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer
 • Eventuelt valg til bestyrelsen
 • Eventuelt valg til udvalg og andre tillidsposter
 • Valg af revisor og en revisorsuppleant
 • Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indgives til bestyrelsen ledsaget af en kort motivering senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslagene skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 1 uge før general­forsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal, såfremt mindst 1/4 af medlemmerne ønsker det, indkaldes inden 6 uger med mindst 2 ugers varsel.
Afstemninger vedrørende valg til bestyrelse skal ske skriftligt, hvis der er flere kandidater end der skal vælges. Alle afgørelser i øvrigt, bortset fra de i § 5 nævnte, træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Såfremt dirigenten eller et af de fremmødte medlemmer ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
§5
Hvis der ved en generalforsamling ikke er 2/3 af Sammenslutningens medlemmer til stede, men de tilstedeværende medlemmer ved simpel stemmeflerhed stemmer for opløsning af Sammenslutningen, skal der mindst 6 uger og højst 8 uger senere afholdes ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af opløsning vil Sammenslutningens formue tilfalde Rigshospitalets forskningsudvalg, til uddeling.
København 21. november 1995, revideret 24.4.2017 (revision godkendt ved ekstraordinær generalforsamling 24.4.2017)
Note (januar 2016): *SPRH forhandler ikke ansættelse og lønforhold for sine medlemmer
Tilbage til indhold